Tiếng Việt | English

16/10/2019 - 09:36

Kỷ niệm 71 năm ngày Truyền thống ngành Kiểm tra đảng (16/10/1948 - 16/10/2019)

71 năm - Một chặng đường vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng

Ngay từ khi mới thành lập và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đặc biệt coi trọng vấn đề giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng và xác định muốn lãnh đạo tốt thì phải kiểm tra, không kiểm tra coi như không lãnh đạo.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Lê Thanh Nghiêm trao bằng khen của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho cán bộ, đảng viên công tác trong ngành Kiểm tra Đảng từ 25 năm trở lên

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Lê Thanh Nghiêm trao bằng khen của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho cán bộ, đảng viên công tác trong ngành Kiểm tra Đảng từ 25 năm trở lên

Từ khi thành lập đến tháng 10/1948, Đảng chưa thành lập cơ quan kiểm tra chuyên trách. Cấp ủy các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng. Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị, sự lớn mạnh của tổ chức Đảng đòi hỏi ngày càng cao đối với công tác kiểm tra, ngày 16/10/1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị số 29-QN/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Kiểm tra Trung ương đầu tiên gồm các đồng chí: Trần Đăng Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng làm Trưởng ban; Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Thường vụ Khu ủy; Hà Xuân Mỹ (Hà Minh Quốc) - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy. Sự ra đời của Ban Kiểm tra Trung ương là một tất yếu khách quan nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và công tác xây dựng Đảng. Và ngày 16/10/1948 là ngày truyền thống, là mốc son đầu tiên trong chặng đường phát triển của ngành Kiểm tra Đảng.

Tại Long An, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, đến cuối thập niên 60, Tỉnh ủy thành lập Ban Kiểm tra chuyên trách đầu tiên của tỉnh do đồng chí Lê Văn Cao - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, đồng chí Huỳnh Thị Ngọc - Tỉnh ủy viên làm Trưởng ban. Cán bộ kiểm tra của tỉnh thời kỳ này vỏn vẹn khoảng 10 đồng chí. Nhiệm vụ chủ yếu là luồn sâu trong lòng địch để nắm tình hình; kiểm tra việc cấp đất cho dân, kiểm tra chi bộ; trực tiếp làm công tác tuyên huấn tuyên truyền học tập khí tiết người cộng sản; bám trụ khu trù mật, góp phần củng cố vùng yếu, làm công tác chính trị vũ trang binh vận.

Bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng, công tác kiểm tra Đảng từng bước được nâng cao về chất lượng. Thông qua việc kiểm tra, xử lý tổ chức Đảng, đảng viên để giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng và củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Công tác kiểm tra không chỉ phát hiện, xử lý tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, đưa ra khỏi tổ chức những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất mà còn góp phần phát hiện, biểu dương những tập thể và cá nhân tiên tiến, xuất sắc.

Những năm qua, tổ chức bộ máy, cán bộ của Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh luôn được quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Các thế hệ cán bộ kiểm tra Đảng của tỉnh luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, đoàn kết, thống nhất, tận tụy, trách nhiệm với công việc, góp phần vun đắp truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”.

Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

9 tháng năm 2019, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp mình và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện kịp thời các nghị quyết, quyết định, quy định, các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Chủ động nắm tình hình địa phương, cơ sở thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời lãnh đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, tồn tại, hạn chế của địa phương, đơn vị, củng cố lòng tin của nhân dân.

Trải qua 43 năm xây dựng và phát triển kể từ khi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chính thức được thành lập (năm 1976), đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của tỉnh tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, lập nên nhiều thành tích. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2008, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2014; UBND tỉnh tặng cờ thi đua và bằng khen liên tiếp nhiều năm từ 2006 đến 2018.

Hiện nay, bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, Đảng ta xác định phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần, thái độ kiên quyết, mạnh mẽ hơn. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, đội ngũ cán bộ kiểm tra tiếp tục ra sức tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, đạo đức cách mạng, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, luôn xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết