Tiếng Việt | English

26/06/2018 - 14:48

80 gia đình văn hóa tiêu biểu được khen thưởng

Sáng 26/6, UBND tỉnh Long An tổ chức họp mặt tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc năm 2018, tổng kết 10 năm thi hành luật phòng, chống bạo lực gia đình.

80 gia đình văn hóa tiêu biểu được khen thưởng tại hội nghị

Từ năm 2016 đến nay, phong trào xây dựng đời sống văn hóa nói chung và xây dựng gia đình văn hóa nói riêng ngày càng đi vào thực chất, góp phần làm chuyển biến rõ nét đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân. Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 370.000 gia đình văn hóa, trên 1.000 ấp, khu phố văn hóa và 114 xã, phường, thị trấn văn hóa.

Mô hình xây dựng gia đình văn hóa đã và đang được tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng và đạt kết quả khá tốt. Từ đó, mô hình làm chuyển biến nhận thức của người dân trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, xóa dần những hủ tục, mê tín dị đoan và bạo lực gia đình.

Giao lưu với đại diện các gia đình văn hóa tiêu biểu tại hội nghị

Tại cuộc họp mặt, 80 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc cấp tỉnh được tuyên dương, khen thưởng. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm biểu dương những nỗ lực của các gia đình, đồng thời yêu cầu các gia đình tiếp tục nêu gương, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, gia đình hạnh phúc nhằm hướng đến mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết