Tiếng Việt | English

Tàu 13 huấn luyện giỏi nhờ đột phá đúng

Tàu 13, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân luôn phát huy tốt thành tích đơn vị huấn luyện giỏi với kết quả kiểm tra 100% khá, giỏi; 100% bài bắn đều đạt khá, giỏi (75% giỏi) và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.