Tiếng Việt | English

14/02/2020 - 17:36

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An chỉ đạo tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Covid-19).

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được các cấp, các ngành chủ động, tích cực triển khai quyết liệt. Đến nay, toàn tỉnh hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh và chưa phát hiện người tiếp xúc. Tuy nhiên, nhận thức về mức độ nguy hiểm và tính cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ở một số nơi chưa cao; công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đến hội viên và nhân dân chưa có sự chủ động, kịp thời nên việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh còn một số mặt hạn chế.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đang lây nhiễm rất nhanh, nghiêm trọng và ở mức cao, hiện vẫn chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch nguy hiểm các cấp tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ, quyết liệt Công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương gắn với Chỉ thị số 70-CT/TU, ngày 30/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống dịch Covid-19.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, chỉ đạo triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên, liên tục về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch Covid-19 theo hướng dẫn số 120-HD/BTGTW, ngày 03/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương; từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi người để chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

- UBMTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hệ thống tổ chức của mình từ tỉnh đến cơ sở. Chủ động, tích cực phối hợp ngành Y tế, các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đến các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; qua đó, phát hiện và tham mưu kịp thời cho cấp ủy các biện pháp ổn định tình hình tư tưởng trong trường hợp dịch bệnh bùng phát cao. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn này; báo cáo thường xuyên, kịp thời tình hình và các vấn đề khó khăn, vướng mắc cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo giải quyết./.

BĐT

Chia sẻ bài viết