Tiếng Việt | English

17/06/2017 - 11:20

Bảo đảm an sinh xã hội

Hiện nay, nhiều tổ chức, cá nhân cùng tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội (ASXH). Điều đó cho thấy, ASXH ở nước ta từng bước được mở rộng phạm vi, đối tượng và ngày càng nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức và mạnh thường quân.

Bảo đảm ASXH là chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. Đây là một trong những chính sách cơ bản để giảm nghèo bền vững, bảo đảm đời sống của mọi tầng lớp nhân dân, thực hiện công bằng, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần giữ vững sự ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và củng cố quốc phòng.

Do đó, cần tăng cường huy động các nguồn lực cho chính sách ASXH, kết hợp huy động sự đóng góp của các công ty, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân. Song song đó, cần khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi nhằm phát triển đa dạng các mô hình hoạt động ASXH./.

Bé Bảy

Chia sẻ bài viết