Tiếng Việt | English

03/07/2018 - 19:44

Bảo đảm tiến độ và lộ trình thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng của Tỉnh ủy Long An quí II năm 2018 tổ chức vào chiều ngày 03/7. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm đề nghị các cơ quan khối Đảng theo dõi, đôn đốc việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở các địa phương, đơn vị bảo đảm theo tiến độ và lộ trình đề ra

Trong quí II, các cơ quan khối Đảng của Tỉnh ủy cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được xác định trong Kết luận số 414-KL/TU, ngày 09/4/2018 của Thường trực Tỉnh ủy. Qua đó, tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; tiếp tục lãnh đạo, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; hoàn thành công tác nhận xét, đánh giá Đảng bộ cấp huyện và tương đương, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2017; xây dựng Đề án sáp nhập Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh;…

Trong quí III năm 2018, ngoài các nhiệm vụ chung và thường xuyên, các cơ quan khối Đảng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII); triển khai thực hiện có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền 2018”; tham mưu Kế hoạch của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Kế hoạch số 10-KH/TW, ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;…

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quí II năm 2018

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm đề nghị, các cơ quan khối Đảng cần tập trung chuẩn bị nội dung, tham mưu tổ chức tốt Hội nghị Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm và 9 tháng năm 2018, gắn với sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở các địa phương, đơn vị bảo đảm theo tiến độ và lộ trình Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết