Tiếng Việt | English

29/06/2018 - 20:15

Bế mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)

Tiếp tục chương trình Hội nghị cán bộ trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng, chiều 29/6, đại biểu được nghe quán triệt 2 nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) và cải cách chính sách tiền lương.

Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và xã hội – Đào Ngọc Dung quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Tại điểm cầu Long An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và trưởng, phó các sở, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII diễn ra từ ngày 7 đến ngày 12/5/2018 thông qua 3 nghị quyết quan trọng. Trong đó, Nghị quyết số 26-NQ/TW ban hành ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trung ương xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 2 trọng tâm và 5 đột phá, với mục tiêu bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Nghị quyết số 27-NQ/TW ban hành ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp nêu rõ 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện. Mục tiêu đặt ra là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ.

Nghị quyết số 28-NQ/TW ban hành ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách BHXH xác định 11 nội dung cải cách chủ yếu. Mục tiêu của nghị quyết là hướng tới BHXH toàn dân; phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng; công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Phấn đấu đến năm 2030 đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 90%.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Lê Vĩnh Tân quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương

Phát biểu bế mạc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – Võ Văn Thưởng đánh giá công tác tổ chức hội nghị lần này có nhiều tiến bộ; đại biểu tham dự đông hơn, với hơn 400 ngàn đại biểu tại hơn 2.700 điểm cầu trực tuyến từ Trung ương đến địa phương; tinh thần học tập nghiêm túc hơn; qua đó, góp phần giúp nghị quyết lan tỏa nhanh hơn, rộng hơn.

Theo ông Võ Văn Thưởng, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 phải gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4,5,6 (khóa XII), nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Ông yêu cầu ngay sau hội nghị, các địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết tại địa phương, đơn vị. Các cấp ủy Đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện và bố trí thời gian thỏa đáng để thảo luận, xác định những giải pháp cụ thể, có lộ trình thích hợp, nguồn lực bảo đảm, phân công trách nhiệm rõ ràng, nỗ lực và quyết tâm hành động để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết