Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Chiều 12-1-2015, sau 8 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng phát biểu bế mạc hội nghị.

TIẾP TỤC CHỈ ĐẠO HOÀN THIỆN CÁC DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII

Ban Chấp hành Trung ương đã dành nhiều thời gian thảo luận kỹ lưỡng, cho nhiều ý kiến xác đáng và thống nhất cao về những vấn đề cần tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XII gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến. Trung ương cơ bản tán thành những nội dung, vấn đề được trình bày trong các dự thảo Báo cáo, Tờ trình và cho rằng các dự thảo văn kiện đã chắt lọc, phản ánh được kết quả tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới và kiểm điểm, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, sát với thực tế và có nhiều phát hiện, đề xuất mới. Đồng thời, Trung ương cũng đóng góp, gợi mở, cho nhiều ý kiến quan trọng, nhất là trên những vấn đề lớn và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.Trung ương yêu cầu phải thấy hết ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XII của Đảng. Đất nước ta có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ hơn công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Phải chuẩn bị một cách kỹ lưỡng cả về văn kiện và nhân sự để Đại hội thành công tốt đẹp, thật sự là Đại hội đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới.

Trên cơ sở đánh giá khách quan tình hình và những kết quả đạt được trong thời gian qua, dự báo đúng tình hình đất nước và thế giới trong thời gian tới sẽ có điều kiện xác định một cách đúng đắn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2016-2020, cả mục tiêu tổng quát và các nhiệm vụ cụ thể. Tiếp tục có những chủ trương, giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển văn hóa, xây dựng con người; đổi mới quản lý phát triển