Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Chiều 12-1-2015, sau 8 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng phát biểu bế mạc hội nghị.

TIẾP TỤC CHỈ ĐẠO HOÀN THIỆN CÁC DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII

Ban Chấp hành Trung ương đã dành nhiều thời gian thảo luận kỹ lưỡng, cho nhiều ý kiến xác đáng và thống nhất cao về những vấn đề cần tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XII gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến. Trung ương cơ bản tán thành những nội dung, vấn đề được trình bày trong các dự thảo Báo cáo, Tờ trình và cho rằng các dự thảo văn kiện đã chắt lọc, phản ánh được kết quả tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới và kiểm điểm, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, sát với thực tế và có nhiều phát hiện, đề xuất mới. Đồng thời, Trung ương cũng đóng góp, gợi mở, cho nhiều ý kiến quan trọng, nhất là trên những vấn đề lớn và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.Trung ương yêu cầu phải thấy hết ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XII của Đảng. Đất nước ta có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác xây dựng