Tiếng Việt | English

18/01/2018 - 11:15

Bến Lức kiên quyết không để phát sinh nợ mới trong xây dựng cơ bản

Năm 2018, dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) phân bổ trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An trên 138 tỉ đồng, bằng 174,8% so năm 2017. Trong đó, kế hoạch tỉnh giao 85,3 tỉ đồng (bằng 143%), nguồn vốn huy động khác là 53,5 tỉ đồng. Ngoài ra, huyện sẽ bố trí vốn chi sự nghiệp có tính chất đầu tư XDCB trên 25 tỉ đồng (chưa bao gồm chuyển nguồn năm 2017).

Việc xây dựng kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước năm 2018 thực hiện theo 3 nguyên tắc: Thứ nhất, kế hoạch đầu tư công năm 2018 phải nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và định hướng trong quy hoạch phát triển KT-XH của huyện; các mục tiêu và định hướng phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018; phù hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2018-2020; ưu tiên bố trí vốn cho các công trình trọng điểm, công trình thuộc các chương trình mục tiêu. Thứ hai, xác định theo thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2018 phù hợp với danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 được HĐND huyện thông qua và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2018; phù hợp với khả năng thực hiện và tiến độ giải ngân của từng dự án trong năm 2018. Thứ ba, việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018 phải thực hiện theo các quy định của Luật đầu tư công và các quy định hiện hành liên quan.

Đường giao thông nông thôn ở xã Lương Hòa được thực hiện trong năm 2017 từ nguồn vốn xây dựng cơ bản, xã hội hóa và huy động sức dân

Việc phân bổ vốn phải bảo đảm theo các thứ tự ưu tiên: Các công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2018, tiếp đó đến các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt. Sau khi bố trí đủ vốn cho các dự án nêu trên, số vốn còn lại chỉ ưu tiên bố trí cho các dự án khởi công mới thật sự cấp bách thuộc chương trình xây dựng trường đạt chuẩn; các công trình giao thông, thủy lợi khác theo danh mục trung hạn.

Chủ tịch UBND huyện - Trần Văn Tươi cho biết, để quản lý vốn đầu tư XDCB tốt, huyện tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Tất cả công trình XDCB chỉ được khởi công khi được bố trí kế hoạch vốn thực hiện dự án; đồng thời, chỉ được thực hiện khối lượng theo mức vốn kế hoạch được giao trong năm. Huyện Bến Lức kiên quyết không để phát sinh nợ mới, trừ các dự án trọng điểm, đột phá, cấp bách. Ngoài ra, huyện tiếp tục tăng cường công tác huy động các nguồn vốn xã hội, huy động sức dân trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; huy động vốn cho các xã điểm Về nguồn của huyện và tỉnh.

Đặc biệt, huyện Bến Lức còn có kế hoạch tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng tiêu cực trong quản lý đầu tư xây dựng; đôn đốc tiến độ, bảo đảm chất lượng các công trình; tăng cường phối hợp giữa các ngành và địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục hành chính liên quan để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thi công các công trình./.

Gia Hân

Chia sẻ bài viết