Tiếng Việt | English

16/07/2019 - 10:10

Cả nước có 40 địa phương triển khai mô hình Trung tâm hành chính công tỉnh

Ngày 16/7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Lê Vĩnh Tân chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Tại điểm cầu Long An, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh – Nguyễn Văn Bon và đại diện phòng nội vụ 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh dự.

6 tháng đầu năm 2019, ngành Nội vụ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, bảo đảm đúng thời hạn, chất lượng. Việc đẩy mạnh công tác phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ phù hợp quy định của pháp luật. Công tác thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ nét. Đến nay, cả nước có 40 địa phương xây dựng, triển khai mô hình Trung tâm hành chính công tỉnh. 100% cơ quan Trung ương và địa phương kết nối trên Trục liên thông văn bản quốc gia bảo đảm việc gửi, nhận văn bản kịp thời, tiết kiệm.

Bên cạnh những kết quả, ngành Nội vụ còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác xây dựng thể chế, chính sách còn chậm so với quy định; việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy cơ quan chuyên môn chưa được thực hiện đồng bộ; công tác phối hợp giữa bộ, ngành và các địa phương trong giải quyết chưa tốt;…

Theo nhận định của ông Lê Vĩnh Tân, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những hạn chế, tồn tại của ngành Nội vụ hiện nay là người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa sát, thiếu quyết liệt trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền; kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa thật sự nghiêm;…

Trung tâm Phục vụ hành chính công Long An được thành lập, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính

6 tháng cuối năm 2019, ngành Nội vụ tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Khẩn trương thẩm định biên chế công chức năm 2020 để trình Thủ tướng phê duyệt; đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ; tập trung triển khai, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong cơ quan hành chính các cấp,…/.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết