Tiếng Việt | English

22/07/2019 - 08:51

Các nội dung, chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2014-2019 đều đạt và vượt

Trước thềm Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024, phóng viên (PV) Báo Long An online có cuộc phỏng vấn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Long An, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An - Trương Văn Nọ về những kết quả mà MTTQ đã đạt trong nhiệm kỳ qua.

Tặng quà dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Thủ Thừa

► PV: Ông có thể khái quát những kết quả nổi bật của MTTQ Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ 2014-2019?

Ông Trương Văn Nọ: Nhìn chung, các nội dung, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) đề ra đều đạt và vượt, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên. Trong đó, có thể điểm lên một số kết quả nổi bật: Thứ nhất là tập trung tháo gỡ cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Mặt trận; thứ hai là thực hiện quyết liệt các giải pháp khắc phục “bệnh hành chính - hình thức” đã tạo sự chuyển biến rõ rệt; thứ ba là các hoạt động chăm lo người nghèo được thực hiện khá tốt, trong nhiệm kỳ hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa gần 2.500 căn nhà Đại đoàn kết, tặng quà mỗi năm trên 25 tỉ đồng; thứ tư, có thể khẳng định nhiệm kỳ 2014-2019 là giai đoạn phát triển mới trong việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam trong tỉnh, đã triển khai được công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị với Đảng, Nhà nước nhiều hơn, chất lượng hơn.
► PV: Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh còn gặp những khó khăn nào, thưa ông?

Ông Trương Văn Nọ: Bên cạnh những mặt thuận lợi, sự tác động mặt trái của quá trình hội nhập, sự chống phá của các thế lực thù địch là rào cản trong việc đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân. Việc giảm hành chính, hình thức trong hệ thống Mặt trận chưa được quán triệt thực hiện đồng bộ từ Trung ương và các ngành, địa phương. Công tác phối hợp các ngành, các tổ chức thành viên với Mặt trận theo cơ chế hiệp thương tự nguyện, không có sự ràng buộc, đôi lúc chưa chặt chẽ, đồng bộ.

Trước những yêu cầu nhiệm vụ mới và khó, có những việc chưa có tiền lệ, trong quá trình thực hiện, Mặt trận vừa triển khai, vừa phải rút kinh nghiệm; có nhiều nội dung hoạt động mang tính sự việc được triển khai trong hệ thống Mặt trận tạo ra áp lực đối với cấp dưới. Mặt khác, điều kiện hoạt động của Mặt trận, chính sách đãi ngộ còn hạn chế, thu nhập thấp, do vậy khó thu hút và hấp dẫn cán bộ Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở.

Mặt trận, các hội, đoàn thể chung tay giữ gìn cảnh quan môi trường, xây dựng xã nông thôn mới

► PV: Theo ông, để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của MTTQ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiệm kỳ 2019-2024, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì?

Ông Trương Văn Nọ: Về trọng tâm thì chúng tôi dự kiến triển khai 5 chương trình hành động cụ thể:

Chương trình 1: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Chương trình 2: Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương.

Chương trình 3: Thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Chương trình 4: Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Chương trình 5: Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đồng thuận - Phát triển”, MTTQ các cấp trong tỉnh quyết tâm biến các chương trình hành động thành hiện thực sinh động trong đời sống nhân dân; chung sức, chung lòng, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh địa phương vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

► PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

An Kỳ (thực hiện)

Chia sẻ bài viết