Tiếng Việt | English

03/01/2019 - 08:23

Cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Quán triệt tinh thần đó, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII quyết định lấy phiếu tín nhiệm của Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương.

Và việc làm này hiện nay đã thực hiện rộng khắp trong toàn Đảng đối với các thành viên lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đây là chủ trương đúng đắn được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Cụ thể, ngày 27/12/2018, Thành ủy Tân An đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (đột xuất) để lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy (gồm 11 đồng chí), nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Việc làm này thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ Đảng, và đây cũng là dịp tốt để các đồng chí đảng viên, nhất là những người đứng đầu, các cấp lãnh đạo nhìn nhận lại mình, “tự soi”, “tự sửa”, tự phê bình, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh, bảo đảm lãnh đạo, đáp ứng thực hiện thắng lợi yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Võ An Gia Bảo

Chia sẻ bài viết