Tiếng Việt | English

07/06/2016 - 16:45

Cần Đước nhiều tấm gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, huyện Cần Đước xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương điển hình học tập và làm theo lời Bác.


Nuôi heo đất tiết kiệm - Mô hình hiệu quả của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cần Đước

Xác định việc học tập và làm theo gương Bác là nhiệm vụ thường xuyên, tự giác của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; do đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành phải chủ động xây dựng nội dung và biện pháp học tập, làm theo Bác, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị và đưa nội dung này vào sinh hoạt của Chi bộ, cơ quan, khu dân cư. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký chương trình tu dưỡng rèn hàng năm với các tiêu chí cụ thể phù hợp với nhiệm vụ công việc được giao.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, qua đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế của tập thể và cá nhân, đề ra các giải pháp khắc phục, phát huy được nhân tố tích cực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nền nếp trong sinh hoạt của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; sự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu; kịp thời uốn nắn, răn đe và phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một ít cán bộ, đảng viên; nhiều vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị được tập trung lãnh đạo khắc phục nghiêm túc như vấn đề: Vệ sinh môi trường; về đạo đức, lối sống, tính mẫu mực nêu gương, lối làm việc của người đứng đầu cơ quan, đơn vị;… qua đó, củng cố được niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Với những giải pháp tích cực, việc tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đạt những kết quả quan trọng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đoàn kết, ý thức chấp hành, tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong công tác, phát huy dân chủ, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước. Hàng năm, có trên 85% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng lãnh đạo của Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Các đơn vị được huyện chọn làm điểm đều duy trì và xây dựng các mô hình hay như Đảng ủy Y tế với mô hình “Hòa nhã, ân cần, tận tình chăm sóc bệnh nhân” bước đầu đã lấy lại niềm tin trong nhân dân, Đảng ủy xã Tân Lân và Long Hòa với quyết tâm “Sửa đổi lối làm việc gắn với từng tổ chức, cá nhân” đã xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Văn phòng HĐND-UBND huyện với mô hình “Tận tụy, trách nhiệm, kịp thời”, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 1973-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, nhiều mô hình của các đoàn thể đã thực hiện tốt, tiếp tục được duy trì, nhân rộng như “Diễn đàn dân chủ gắn với 4 xây, 4 chống” trong ngành Giáo dục và Đào tạo; mô hình “Phụ nữ tiếp dân giỏi, giải quyết công việc nhanh” của ngành Công an.

Ở xã Long Khê, mô hình “Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn” gắn với xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới đã được triển khai nhân rộng. Đặc biệt, các cơ quan nhà nước tập trung thực hiện các mô hình “Cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao trách nhiệm với nhân dân”, “Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, tài chính ngân sách, an ninh trật tự”, “Đổi mới quy tắc ứng xử, công tác tiếp dân, kỷ luật công vụ” đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, xây dựng được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Mỗi năm, huyện có 6 tập thể, 25 - 50 cá nhân được tuyên dương khen thưởng cấp huyện và tỉnh; các xã, thị trấn tổ chức tuyên dương, khen thưởng bình quân mỗi xã, thị trấn 20 - 30 điển hình tiên tiến. Thông qua việc học tập, làm theo gương Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015, thực hiện tốt lộ trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng thành công huyện điểm điển hình về văn hóa, huyện Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới./.

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết