Tiếng Việt | English

09/12/2019 - 11:29

Cần Đước thực hiện đạt và vượt 24 chỉ tiêu Nghị quyết

Ngày 09/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cần Đước, khóa XI (tỉnh Long An) tổ chức Hội nghị lần thứ 27 đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2019 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị lần thứ 27 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cần Đước, khóa XI

Thực hiện Nghị quyết 2019, Cần Đước thực hiện đạt và vượt 24/25 chỉ tiêu đề ra. Giá trị sản xuất bình quân cả 3 khu vực đều đạt và vượt. Sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao tạo sản phẩm có chất lượng, đạt tiêu chuẩn, giá trị cao; hoạt động sản xuất kinh doanh, công nghiệp - thương mại - dịch vụ phát triển mạnh. Tổng thu ngân sách bảo đảm tiến độ, đạt 107,6% so với dự toán.

Chương trình xây dựng nông thôn mới thực hiện vượt 2/1 xã. Giải quyết việc làm đạt 135,5%. Hộ nghèo giảm còn 1,29%. Giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng xã, huyện văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh đạt kết quả tốt. Bảo đảm đời sống, việc làm, chăm lo cho đối tượng chính sách. Giữ vững an ninh chính trị,  trật tự, an toàn xã hội. Hệ thống chính trị vững mạnh. 

Bên cạnh đó, Cần Đước còn tồn tại, hạn chế trong hoạt động của hợp tác xã, chương trình khai thác nguồn nước sinh hoạt phục vụ nhân dân, tiến độ giải quyết và xử lý một số vướng mắc về quản lý trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, hành lang an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường,...

Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận, chỉ ra những khó khăn, hạn chế và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2020. Cần Đước tiếp tục tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện, tổ chức thành công Đại hội XII Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2020 - 2025); huy động mọi nguồn lực, tập trung thực hiện hiệu quả 2 chương trình đột phá. Đồng thời, xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị; tăng cường xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật, chất tinh thần cho nhân dân; bảo đảm an ninh trật tự, củng cố quốc phòng - an ninh. Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; giữ vững huyện văn hóa, xây dựng thành công huyện nông thôn mới;…

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết