Tiếng Việt | English

11/09/2019 - 08:16

Cần phát huy vai trò nêu gương

Thời gian qua, Chỉ thị số 72-CT/TU, ngày 09/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CBĐV, CCVC); Công văn số 183-CV/TU, ngày 17/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh tình trạng uống rượu, bia và tinh thần, thái độ làm việc của CBĐV, CCVC được triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo nhiều chuyển biến tích cực về kỷ luật, kỷ cương, tinh thần, thái độ làm việc, tiếp xúc với nhân dân của CBĐV, CCVC.

Đặc biệt, tình trạng uống rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc và khi tham gia giao thông  của CBĐV, CCVC đã giảm rất nhiều, không còn công khai như trước. Từ đó, chất lượng làm việc của đội ngũ CBĐV được nâng cao, giữ gìn đạo đức, tác phong, uy tín và nêu gương trong nhân dân…

Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn một số CBĐV, CCVC thực hiện chưa nghiêm túc quy định về thời gian làm việc hành chính, thường xuyên đi trễ, về sớm hoặc vắng mặt tại cơ quan không vì lý do công tác; tình trạng uống rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc và tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia vẫn còn xảy ra ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương, làm ảnh hưởng đến tác phong, uy tín đối với nhân dân, giảm hiệu quả công tác và tiềm ẩn nguy hiểm khi điều khiển phương tiện giao thông, vi phạm các quy định về nêu gương của CBĐV.

Để chấn chỉnh và khắc phục tình trạng trên, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công việc của đội ngũ CBĐV, CCVC, mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Văn bản 2470 nhắc nhở các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể cần tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 72 và Công văn số 183 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, vai trò của cán bộ lãnh đạo hết sức quan trọng trong thực hiện “nhiệm vụ kép”. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu thực hiện, đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành của CBĐV thuộc quyền quản lý. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quán triệt rõ: Cơ quan, đơn vị, địa phương nào có CBĐV, CCVC vi phạm thì ngoài việc xử lý người vi phạm, phải kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu. Không những vậy, đây còn là một trong những tiêu chí đánh giá phân loại, bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân hàng năm.

CBĐV, CCVC phải thực hiện nghiêm các quy định nêu gương, đề cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật. Chấp hành nghiêm quy định những điều đảng viên, những việc cán bộ, CCVC không được làm; quy định về kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật nhà nước. Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; quy tắc ứng xử của CBĐV, CCVC tại cơ quan, đơn vị.

Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ thường xuyên và đột xuất việc chấp hành quy định thời gian làm việc, quy định không uống rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc của CBĐV, CCVC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Văn bản 2470-CV/TU , ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh lề lối làm việc và tình trạng uống rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc của CBĐV, CCVC đã được sự đồng tình cao của hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân. Cùng với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định nêu gương trong Đảng, thì việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Văn bản 2470 đã góp phần xây dựng đội ngũ  CBĐV, CCVC “vừa hồng, vừa chuyên”, đẹp hơn trong lòng Nhân dân./.

Tân An

Chia sẻ bài viết