Tiếng Việt | English

12/06/2018 - 15:47

Cần quyết liệt hơn nữa trong thực hiện đề án công tác cán bộ

Sáng 12/6, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh, chủ trì Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) và sơ kết thực hiện Đề án công tác cán bộ của tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh yêu cầu, các địa phương, đơn vị cần quyết liệt hơn trong thực hiện đề án công tác cán bộ

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 trên địa bàn tỉnh đã tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Hầu hết các tổ chức cơ sở Đảng giữ vững và phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ quan, đơn vị, cơ sở; lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng gắn tổ chức cơ sở Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội.

Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, khả năng nhận thức, vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên còn yếu. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên có nơi còn lỏng lẻo, chưa nắm chắc tình hình của đảng viên nơi cư trú, quản lý đảng viên đi nước ngoài. Thành lập tổ chức Đảng và kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp chưa nhiều. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ còn hạn chế và khó khăn,...

Về thực hiện đề án công tác cán bộ của tỉnh giai đoạn 2011-2020, hiện nay, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ tỉnh đến cơ sở có bước chuyển tích cực, phát triển nhanh về số lượng, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị tăng lên rõ rệt, nhất là trình độ sau đại học. Công tác tuyển dụng thực hiện theo phân cấp quản lý, chủ yếu thông qua thi tuyển, công khai, minh bạch.

Công tác đánh giá cán bộ đổi mới, có bước chuyển ở cấp tỉnh, cấp trưởng thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ 5,88% năm 2011 xuống còn 1,17% năm 2017. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Cụ thể, giai đoạn 2011-2018, có hơn 6.700 cán bộ được đào tạo lý luận chính trị, đào tạo sau đại học hơn 1.000 người,...

Đại biểu dự hội nghị

Bên cạnh những mặt tích cực, công tác cán bộ của tỉnh thời gian qua vẫn bộc lộ nhiều hạn chế: Tuy đông về số lượng nhưng có nơi vẫn còn tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ, chất lượng và hiệu quả công tác chưa cao; vẫn còn tình trạng tuyển dụng chưa chặt chẽ, để xảy ra khiếu nại, thắc mắc; trình độ chuyên môn nghiệp vụ được tuyển dụng còn chưa phù hợp với vị trí cần tuyển; trong công tác quy hoạch, một số nơi còn dàn trải, khép kín, chưa bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ còn thấp so với quy định,...

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh yêu cầu, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể của tỉnh thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết 18, 19, 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 và Đề án số 02 của Tỉnh ủy; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng theo hướng vừa mở rộng dân chủ vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật, khắc phục hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; kịp thời lãnh đạo giải quyết tốt những vấn đề bức xúc phát sinh ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ và cán bộ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, uốn nắn những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ cũng như những tiêu cực trong công tác cán bộ. Ông Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh, ngành nào, địa phương nào để xảy ra sai sót thì người đứng đầu ngành đó, địa phương đó phải chịu trách nhiệm. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các địa phương, đơn vị cần quyết liệt hơn nữa trong thực hiện đề án công tác cán bộ của tỉnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết