Tiếng Việt | English

23/10/2018 - 15:00

Cần tạo sự nhất quán trong thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy

Sáng 23/10, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh chủ trì Hội nghị trực tuyến với 15 huyện, thị xã, thành phố, đánh giá tình hình thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đề nghị, cần tăng cường hơn nữa công tác chính trị tư tưởng, tạo sự nhất quán trong thực hiện Đề án 02

Sau khi Đề án số 02-ĐA/TU và Kế hoạch số 48-KH/TU được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh triển khai quán triệt và giao trách nhiệm cụ thể cho lãnh đạo ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đặc biệt là giao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai đề án, kế hoạch ở ngành, địa phương mình.

Qua gần 1 năm thực hiện, đề án đạt một số kết quả tích cực. Các cơ quan, đơn vị, địa phương sau khi sắp xếp lại đi vào hoạt động ổn định, bước đầu phát huy được tính hiệu quả, đồng thời tạo sự chuyển biến trong hoạt động điều hành của người đứng đầu trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác tư tưởng và thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền nên cán bộ yên tâm công tác tiếp tục cống hiến, đến nay chưa xuất hiện đơn thư khiếu nại trong quá trình thực hiện sắp xếp.

Tuy nhiên, việc xây dựng hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp lại còn chậm; diễn biến tư tưởng của cán bộ được sắp xếp có xảy ra đối với những trường hợp không còn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; chế độ, chính sách cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố dôi dư do sắp xếp đến nay vẫn chưa được ban hành; việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang hình thức tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên hầu hết vẫn chưa thực hiện được;…

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải báo cáo kết quả thực hiện Đề án 02

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đạt trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả và đúng lộ trình các nội dung của Đề án 02 đề ra, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới.

Trong đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy cần soạn thảo quy chế phối hợp, hướng dẫn cụ thể để các địa phương thực hiện tốt việc sắp xếp bộ máy bên trong sau khi sáp nhập, bảo đảm các cơ quan, đơn vị này duy trì hoạt động hiệu quả. Rà soát lại lộ trình tinh giản biên chế ở khối Đảng, Nhà nước, đoàn thể, cấp xã, nếu thiếu sẽ cho thi tuyển thêm theo đề nghị của các địa phương, đơn vị, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, ông đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường hơn nữa công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến sâu, rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân để tạo sự nhất quán, đồng thuận cao trong thực hiện Đề án 02 của Tỉnh ủy. Chủ động tham mưu Tỉnh ủy kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là về chế độ chính sách, vấn đề tư tưởng cán bộ.

Ông Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh, người đứng đầu cấp ủy các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện đề án, không được để khiếu nại phát sinh, ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết