Tiếng Việt | English

02/08/2019 - 08:38

Chấn chỉnh đạo đức công vụ, văn hóa công sở, kỷ luật phát ngôn

Thời gian qua, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của UBND tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, kỷ luật phát ngôn, không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. 

Từ đó, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của CBCCVC có nhiều chuyển biến tích cực, được các doanh nghiệp và nhân dân đồng tình, ghi nhận. Điều này đóng góp tích cực cho việc nâng cao thứ hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, về cải cách thủ tục hành chính…tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố, nâng cao giá trị niềm tin, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn tình trạng một số CBCCVC thể hiện tinh thần trách nhiệm chưa cao đối với công việc được phân công, còn nhũng nhiễu, chưa thực sự tôn trọng, tận tụy phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Còn CBCCVC vi phạm đạo đức công vụ, vi phạm quy định về văn hóa công sở, về trật tự, an toàn giao thông,... làm ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương nền hành chính, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp với tổ chức Đảng, chính quyền.

Trước tình hình đó, mới đây UBND tỉnh Long An ban hành văn bản (Công văn số 3848/UBND-THKSTTHC) về việc chấn chỉnh đạo đức công vụ, văn hóa công sở, kỷ luật phát ngôn nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền địa phương đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, đảm bảo nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân.

Theo đó, tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện tốt quy định về văn hóa, văn minh công sở tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị (về trang phục, thẻ làm việc, giao tiếp ứng xử, bài trí trụ sở, phòng làm việc...); kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kỷ luật CCVC có những hành vi vi phạm quy định về đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, những việc CCVC không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức.

Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt, triển khai đối với CBCCVC việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm các quyết định của cấp trên. Kiên quyết thực hiện tinh giản số CCVC năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp,... đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm. Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp,...

UBND tỉnh cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Việc ban hành văn bản chỉ đạo chấn chỉnh đạo đức công vụ, văn hóa công sở, kỷ luật phát ngôn của người đứng đầu UBND tỉnh thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh, thiết thực thực hiện mục tiêu xây dựng “Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”. Nhiệm vụ này luôn gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết