Tiếng Việt | English

26/10/2017 - 11:28

Châu Thành: Ủy Ban Kiểm Tra Trung ương khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết TW 4

Ngày 26/10/2017, đoàn công tác Ủy Ban Kiểm tra Trung ương do Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương VII - Nguyễn Minh Lời làm trưởng đoàn khảo sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An.


Phó vụ Trưởng Vụ Địa Phương VII - Nguyễn Minh Lời đề nghị huyện Châu Thành đưa các nội dung Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị 05-CT/TW vào đánh giá, kiểm điểm cuối năm

Đảng bộ huyện Châu Thành có 32 tổ chức cơ sở Đảng, gồm 24 Đảng ủy và 8 chi bộ trực thuộc với 2.557 đảng viên. Đa số cán bộ, đảng viên đều chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị. Một số đảng viên có dấu hiệu vi phạm đều được phát hiện, kiểm tra và xử lý kịp thời. Qua đó, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Đến nay, 100% Chi, Đảng bộ trực thuộc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đưa nội dung này vào các buổi sinh hoạt Chi bộ; chủ động kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện ở cơ sở;...

Phó vụ Trưởng Vụ Địa Phương VII - Nguyễn Minh Lời đề nghị huyện Châu Thành tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc, tự giác học tập, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức; đưa các nội dung Nghị quyết TW 4 và Chỉ thị 05-CT/TW vào đánh giá, kiểm điểm cuối năm; soi rọi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế./.

Minh Trực

Chia sẻ bài viết