Tiếng Việt | English

20/10/2017 - 09:17

Chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam

Ngày 06/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2017/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975. Theo đó Nghị định quy định rõ:

Đối tượng áp dụng là Thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến trong thời gian từ ngày 26/3/1965 đến ngày 30/4/1975 (sau đây gọi chung là thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam).
Người được hưởng chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
Được huy động tham gia kháng chiến theo Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam lần thứ nhất ngày 26/3/1965.

Tham gia tổ chức thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam do Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam hoặc chính quyền cách mạng cấp khu, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thành lập dưới các hình thức tổ chức như: Đại đội, trung đội, phân đội, tiểu đội, đội hoặc lấy tên đơn vị thanh niên xung phong gắn với địa danh, cấp hành chính.

Độ tuổi tham gia thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam từ 16 đến 30 tuổi. Trường hợp đặc biệt dưới 16 tuổi, có sức khỏe tốt, tình nguyện gia nhập thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam và được các đơn vị thanh niên xung phong cơ sở chấp thuận nhưng không dưới 14 tuổi.

Có thời gian hoạt động tại cơ sở (xã, ấp, liên xã, liên huyện) từ ngày 26/3/1965 đến ngày 30/4/1975…

Chế độ trợ cấp như sau:

Từ đủ 2 năm trở xuống, mức trợ cấp một lần bằng 2,5 triệu đồng;

Trên 2 năm thì từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng.

Trường hợp thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam có giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan nhưng không thể hiện cụ thể thời gian tham gia kháng chiến thì được hưởng mức 2,5 triệu đồng.

Trường hợp thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam từ trần trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì thân nhân của người từ trần được hưởng chế độ trợ cấp một lần bằng 3,6 triệu đồng.

Thanh niên xung phong mất khả năng lao động, không nơi nương tựa được xét trợ cấp 540.000 đồng/tháng;

Ngoài ra thanh niên xung phong được trợ cấp một lần hoặc đang được trợ cấp hàng tháng mà từ trần hoặc từ trần sau ngày Nghị định này có hiệu lực mà chưa được trợ cấp một lần hoặc hàng tháng thì người lo mai táng được trợ cấp mai táng theo pháp luật BHXH.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2017./.

Phan Đức Bộ

Chia sẻ bài viết