Tiếng Việt | English

14/12/2017 - 23:25

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hàng tuần, sau giờ chào cờ, chi bộ duy trì kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng tháng, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, kể một mẩu chuyện và rút ra bài học kinh nghiệm.

Năm 2017, Chi bộ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tỉnh Long An tổ chức, triển khai chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” cho cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, chú trọng nâng chất lượng sinh hoạt, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện quy tắc ứng xử trở thành nền nếp.

Chi bộ Chi cục DS-KHHGĐ khen thưởng tập thể thực hiện tốt việc xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hàng tuần, sau giờ chào cờ, chi bộ duy trì kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng tháng, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, kể một mẩu chuyện và rút ra bài học kinh nghiệm. Ngoài ra, đơn vị thực hiện nhiều mô hình thiết thực: “Đi làm đúng giờ, thực hiện công việc đúng tiến độ và có chất lượng”, “Nói thẳng, nói thật”, “Lắng nghe”,...

Chi bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức; Quy tắc ứng xử; nội dung “Ba xây”,  “Ba chống” của cơ quan, đơn vị. Cấp ủy phối hợp chính quyền lãnh, chỉ đạo tất cả đảng viên tự kiểm điểm, rà soát 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); phối hợp tổ chức giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quí I-2017 tại các trung tâm DS-KHHGĐ cấp huyện, Phòng Tổ chức-Hành chính-Kế hoạch và Tài vụ thuộc Chi cục DS-KHHGĐ. Kết quả, các đơn vị đều triển khai thực hiện tốt kế hoạch.

Năm 2018, Chi bộ Chi cục DS-KHHGĐ tiếp tục thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công việc chuyên môn; thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức và “Ba xây”, “Ba chống”, quy tắc ứng xử; các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt./.

Quang Nguyên - Hoàng Long

Chia sẻ bài viết