Tiếng Việt | English

Giúp người nghèo an cư

Năm 2018, Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ xây dựng được 430 căn nhà đại đoàn kết, số tiền trên 17,320 tỉ đồng; sửa chữa 83 căn nhà đại đoàn kết với kinh phí trên 1,071 tỉ đồng.