Tiếng Việt | English

Qua kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018, cấp ủy, chính quyền, MTTQ cơ sở cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm để tập trung khắc phục.