Tiếng Việt | English

Môi trường là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống của con người. Bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống.