Tiếng Việt | English

Bằng những chính sách, chương trình trợ giúp của Nhà nước và cả cộng đồng, người khuyết tật được tiếp thêm nghị lực, từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.