Cấp ủy, chính quyền địa phương cần giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, vận động chủ doanh nghiệp nhận thức rõ chủ trương và lợi ích của việc thành lập tổ chức Đảng...