Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh sẽ "đơm hoa, kết trái" trong cuộc sống, mở ra tương lai phát triển bền vững cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn...