Tiếng Việt | English

Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Nhóm Đại sứ Pháp ngữ tại Thụy Sĩ

Trưởng các Cơ quan đại diện ngoại giao tham gia phiên họp toàn thể lần thứ 8 của Nhóm Đại sứ Pháp ngữ tại Thụy Sĩ (GAF) đã nhất trí bầu Việt Nam làm Chủ tịch GAF nhiệm kỳ năm 2018.