Tiếng Việt | English

04/09/2017 - 16:34

Chủ tịch UBND tỉnh Long An công khai địa chỉ thư điện tử

Theo đó, những thắc mắc, kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh được tiếp nhận thông qua địa chỉ thư điện tử do ông Trần Văn Cần sử dụng: chutichubndlongan@gmail.com.


Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần

Trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần thông báo công khai địa chỉ thư điện tử do ông sử dụng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị từ các tổ chức, cá nhân trên liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh.

Những thắc mắc, kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh được tiếp nhận thông qua địa chỉ thư điện tử do ông Trần Văn Cần sử dụng: chutichubndlongan@gmail.com.

Qua thư điện tử này, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tập trung vào các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước mà UBND, Chủ tịch UBND tỉnh có thẩm quyền giải quyết: Thái độ, trách nhiệm, tác phong trong thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị; việc chấp hành thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn tỉnh; đề xuất sáng kiến, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đời sống, sản xuất, kinh doanh; giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền; giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương,... cũng được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận từ đường thư điện tử này/.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết