Tiếng Việt | English

12/07/2017 - 20:00

Chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Tân Hưng, tỉnh Long An triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều việc làm thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Phóng viên Báo Long An có cuộc phỏng vấn Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Hưng - Lương Sơn Cầu về vấn đề trên.

Mô hình chào cờ, giáo dục chính trị đầu tuần tiếp tục được duy trì

- PV: Xin ông cho biết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện Tân Hưng trong thời gian qua như thế nào?

Ông Lương Sơn Cầu: Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Tân Hưng xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện sâu, rộng trong toàn Đảng bộ. Đầu năm 2017, các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. BTV Huyện ủy chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương (NQTW) 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và sau học tập, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc việc viết thu hoạch, kế hoạch cam kết cá nhân với tổ chức để phấn đấu thực hiện. Thông qua các đợt học tập, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tích cực đấu tranh chống bệnh thành tích, thiếu tinh thần trách nhiệm, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- PV: Vậy các tổ chức Đảng cơ sở, cơ quan, đơn vị, địa phương vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào việc thực hiện nhiệm vụ của mình như thế nào, thưa ông?

Ông Lương Sơn Cầu: Qua học tập, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đồng thời vận dụng thực hiện trong cuộc sống và trong công tác. Các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị lựa chọn những nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị mình và những vấn đề vướng mắc, khó khăn của địa phương để xây dựng kế hoạch thực hiện. Từng cá nhân xây dựng kế hoạch cam kết thực hiện NQTW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, chú trọng thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- PV: Từ việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ tạo ra những chuyển biến như thế nào trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện?

Ông Lương Sơn Cầu: Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Tân Hưng giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp nâng cao nhận thức và nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong cuộc sống cũng như trong nhiệm vụ được phân công, tác phong, lối làm việc ngày càng khoa học hơn; gần gũi với nhân dân, quan tâm giải quyết những vấn đề vướng mắc, khó khăn, bức xúc ở địa phương: Về quản lý, sử dụng đất công; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; giải quyết tranh chấp trong nhân dân liên quan đến đất đai; công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; về giải quyết vướng mắc thu tiền nền nhà cụm, tuyến dân cư, quản lý môi trường; giải quyết thủ tục hành chính. BTV Huyện ủy tổ chức làm việc trực tiếp với một số đảng ủy cơ sở nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và định hướng các giải pháp chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của địa phương.

- PV: Thời gian tới, để Chỉ thị 05-CT/TW tiếp tục đi sâu vào thực tế cuộc sống, Đảng bộ huyện tập trung vào những việc gì để cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thưa ông?

Ông Lương Sơn Cầu: Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, học tập, thực hiện chủ đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của cấp trên. Trong thực hiện, thường xuyên kiểm tra việc tổ chức sinh hoạt của các đảng bộ, chi bộ là trong sinh hoạt phải thực hiện đồng bộ NQTW4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng thời chỉ đạo kiểm tra, nhắc nhở thực hiện kế hoạch cam kết của từng cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm kịp thời chấn chỉnh những sai sót, tư tưởng lệch lạc; kịp thời chỉ đạo giải quyết cơ bản những vướng mắc, khó khăn, bức xúc ở địa phương. Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- PV:Xin cảm ơn ông!

Văn Đát 

Chia sẻ bài viết