Tiếng Việt | English

23/07/2020 - 08:30

Chuẩn bị nhân sự phải khách quan, công tâm

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Hiện nay, các đơn vị, địa phương đang tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó, công tác nhân sự là một trong những nội dung quan trọng.

Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ trong chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến việc thực hiện thắng lợi NQ nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

Công tác chuẩn bị nhân sự để bầu vào cấp ủy Đảng các cấp nhiệm kỳ mới phải coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Nguồn cán bộ phải có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật; trình độ, năng lực làm việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Lưu ý một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác chuẩn bị nhân sự được các cấp ủy Đảng trong tỉnh đặc biệt quan tâm, kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, gây mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

Hà Chí

Chia sẻ bài viết