Tiếng Việt | English

06/03/2020 - 19:35

Có một địa chỉ đỏ - Ghi dấu lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ tỉnh Long An

Di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà ông Bộ Thỏ - địa chỉ đỏ cách mạng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ (Ảnh: Sông Măng)

Di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà ông Bộ Thỏ - địa chỉ đỏ cách mạng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ (Ảnh: Sông Măng)
Năm 1922, sau thời gian du học ở Pháp, ông Nguyễn An Ninh về nước, bắt đầu sự nghiệp hoạt động cách mạng bằng những buổi diễn thuyết đả kích chính sách ngu dân và bóc lột bằng thuế khóa của chính quyền thuộc địa. Ông lập Hội Khuyến học, có trụ sở ở Gò Đen, ra tờ báo Tiếng chuông rè có tư tưởng chống Pháp và trực tiếp đi phát hành. 

Năm 1926, ông cùng Nguyễn Văn Tạo (người Phước Lợi - Bến Lức) lập tổ chức Thanh niên Cao vọng đảng để tập hợp và giác ngộ những người yêu nước mà nhân dân thường gọi là Hội kín Nguyễn An Ninh. Ông đi khắp các thôn xóm làm thợ hớt tóc, bán dầu cù là,… để tuyên truyền cổ động cho cuộc đấu tranh chống Pháp. 

Năm 1925-1928, ông về quận Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn, liên lạc với những người yêu nước ở địa phương để truyền bá tư tưởng cách mạng và phát triển tổ chức Thanh niên Cao vọng đảng. Một trong những người đầu tiên tham gia tổ chức này là đồng chí Võ Văn Tần. 

Kế thừa truyền thống yêu nước của gia đình, đồng chí Võ Văn Tần từng làm nghề dạy học ở nông thôn, lên thành phố kéo xe để tìm con đường đấu tranh chống Pháp. Sau khi rời thành phố, năm 1925, đồng chí về quê làm biện (thư ký) cho Ban hội tề làng Đức Hòa để che mắt địch và có điều kiện đi lại hoạt động cách mạng. Là người có uy tín,