Tiếng Việt | English

28/09/2017 - 05:26

Công bố kết quả đo kiểm chất lượng 4G của nhà mạng

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa công bố kết quả đo kiểm chất lượng kỹ thuật dịch vụ 4G của MobiFone và Viettel trên website chính thức của Cục.

Cục Viễn thông cho biết, chất lượng dịch vụ 4G của các nhà mạng được đánh giá trên năm chỉ tiêu, bao gồm đo kiểm độ sẵn sàng của mạng vô tuyến, tỷ lệ truy nhập thành công dịch vụ; thời gian trễ truy nhập dịch vụ trung bình, tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi và tốc độ tải dữ liệu (tốc độ tải lên/tải xuống và tỷ lệ % số mẫu có tốc độ tải xuống lớn hơn hoặc bằng tốc độ tải dữ liệu hướng xuống tối thiểu trong vùng lõi). Cả hai nhà mạng đều được đo đánh giá chất lượng 4G cung cấp tại khu vực Hà Nội.

Kết quả, đo kiểm của cơ quan quản lý viễn thông cho thấy, đối với MobiFone, trong thời gian đo kiểm từ ngày 19/7 đến ngày 26/7 tại Hà Nội tốc độ tải xuống, tải lên trung bình của nhà mạng này tương ứng với 36,91Mbit/s và 19,28 Mbit/s. Tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi là 0,74%, độ sẵn sàng của mạng vô tuyến là 99,98%,...

Còn đối với Viettel, kết quả đo được thực hiện từ ngày 8/6 đến ngày 16/6 cũng tại địa bàn Hà Nội cho thấy, độ sẵn sàng của mạng vô tuyến là 100%, tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi là 0,65%. Tốc độ tải xuống trung bình là 34,9 Mbit/s và tải lên là 16,88 Mbit/s.

Cơ quản quản lý về viễn thông cho biết, kết quả đo kiểm này phản ánh chất lượng các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật trong vùng lõi của địa bàn trong thời gian đo kiểm.

Riêng đối với VinaPhone tuy cũng đã cung cấp dịch vụ 4G nhưng chưa thấy Cục Viễn thông công bố thông tin đo kiểm chất lượng 4G của nhà mạng này./. 

T.Hà/Tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết