4 ứng dụng thú vị dành cho Android tháng 1

Gboard, Official TWRP App, Contacts de confiance và Gfycat Loops là 4 ứng dụng thú vị mới bạn cần khám phá trong tháng này.