Tiếng Việt | English

Lầu Năm Góc công bố quy tắc đạo đức trong việc sử dụng AI

Các quy tắc được Bộ Quốc phòng Mỹ đề ra nhấn mạnh công nghệ như AI khi được đưa vào sử dụng phải đảm đáng tin cậy và minh mạch.