Tiếng Việt | English

Nghiên cứu ứng dụng khoa học-công nghệ trong phòng, chống thiên tai

Để ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống thiên tai, cần có sự nghiên cứu toàn diện, khoa học cũng như các điều kiện khách quan của Việt Nam và học hỏi vận dụng kinh nghiệm của thế giới.