Tiếng Việt | English

Khuyến cáo người dân không tham gia ứng dụng thanh toán hộ Myaladdinz

Về bản chất, ứng dụng Myaladdinz lấy tiền của người sau trả cho người trước và khi không có người tham gia mua “gem” nữa thì hệ thống sẽ sụp đổ người tham gia sẽ mất toàn bộ số tiền đã đầu tư.