Tiếng Việt | English

Năm 2019: Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào đời sống

Năm 2018, trên cơ sở tiếp tục thực hiện Chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia giai đoạn 2011-2020, ngành KH&CN tỉnh Long An nỗ lực hoạt động và mang lại những kết quả nổi bật.