Tiếng Việt | English

Nga làm chủ ba siêu công nghệ quân sự mới

Trong thực tế, lĩnh vực và phạm vi ứng dụng thành công các công nghệ quân sự mới được phát triển ở Nga gần đây rộng hơn nhiều.