Tiếng Việt | English

Chỉ thị của Thủ tướng về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số

Chỉ thị nêu rõ theo mô hình của một số nước có nền kinh tế phát triển dựa trên các doanh nghiệp công nghệ số, đến năm 2030, Việt Nam cần ít nhất 100.000 doanh nghiệp công nghệ số.