Thẩm định công nghệ Dự án đầu tư Công ty TNHH MTV Dệt công nghệ cao Yu Yuang Việt Nam

Đánh giá chung: Trình độ công nghệ sản xuất của dự án được đánh giá ở mức tiên tiến hiện nay tại Việt Nam. Với kết quả này, dự án đủ điều kiện tiếp nhận theo chủ trương của tỉnh