Kinh ngạc với dự án cấy chíp giúp não người có bộ nhớ siêu phàm

Các chip nhớ đã được thử nghiệm thành công ở chuột, và một ngày có thể trở thành một sản phẩm thương mại có sẵn cho phép bất cứ ai muốn tăng cường trí nhớ của họ.