Tiếng Việt | English

Hàng trăm vụ tấn công từ lỗ hổng tồn tại 19 năm của WinRAR

Phần mềm WinRAR được sử dụng để mở tập tin lưu trữ .zip đã bị tổn thương trong 19 năm qua do lỗi dễ dàng bị tin tặc và nhà phân phối phần mềm độc hại khai thác.