Thẩm định công nghệ dự án đầu tư Công ty TNHH MTV Dệt công nghệ cao Yu Yuang Việt Nam

Công ty TNHH MTV Dệt công nghệ cao Yu Yuang Việt Nam về việc đề nghị thẩm định công nghệ Dự án “Nhà máy sản xuất vải dệt thoi, vải dệt kim, vải đan móc, vải không dệt và hoàn thiện sản phẩm dệt với quy mô 16.800 tấn sản phẩm/năm”