Tiếng Việt | English

31/07/2018 - 08:10

Công tác tuyên giáo phải thật sự đổi mới

Thời gian qua, công tác tuyên giáo (TG) có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực về nội dung và hình thức, luôn đi trước một bước nhằm đáp ứng yêu cầu định hướng dư luận xã hội, phản bác nhiều thông tin sai trái, làm rõ những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị.

Tuy nhiên, tính chủ động, tính chiến đấu, tính thuyết phục và tính hiệu quả của công tác TG có nơi chưa cao; phương pháp tuyên truyền chưa thực sự đổi mới; khả năng đối thoại, giải thích còn hạn chế, chủ yếu tuyên truyền một chiều; tính nhạy bén chính trị, khả năng nắm bắt thực tiễn, dự báo tình hình đối với một số địa bàn, lĩnh vực còn chậm.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, các cấp ủy Đảng phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác TG. Theo đó, công tác TG phải luôn đi trước một bước, không ngừng đổi mới phương pháp và nội dung tuyên truyền, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm công tác trong từng thời điểm, phù hợp với từng địa bàn, đơn vị. Thường xuyên nắm bắt tình hình, có kế hoạch tham gia giải quyết tích cực, phù hợp, hướng dẫn, hỗ trợ cùng cấp ủy địa phương, các ngành chức năng giải quyết nhanh, hiệu quả từng vụ việc.

Đặc biệt, công tác TG phải hướng mạnh về cơ sở và nhìn thẳng vào sự thật, lắng nghe sự thật, từ đó tăng sức thuyết phục với người dân; kịp thời định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề, sự kiện nóng, nhạy cảm; gắn hoạt động TG với các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Ngoài ra, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng và kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác TG theo hướng nâng cao chất lượng, có phẩm chất đạo đức, uy tín, ý thức trách nhiệm cao, tinh thần tận tụy nhằm nâng cao khả năng khai thác, tiếp nhận, xử lý thông tin, đổi mới hình thức và phương pháp tuyên truyền để công tác TG ngày càng đạt hiệu quả cao, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Công tác TG phải thực sự đổi mới, góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước./.

Minh Khôi

Chia sẻ bài viết