Tiếng Việt | English

31/08/2015 - 09:35

Long An

Đại hội Đảng các cấp tiến hành đúng kế hoạch, đạt yêu cầu

Đại hội (ĐH) Đảng các cấp tiến tới ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, được đông đảo nhân dân quan tâm và kỳ vọng. Tỉnh ủy Long An đã có kế hoạch chỉ đạo ĐH cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Đến nay, 20 Đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức xong ĐH. Phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc phỏng vấn Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Trương Quang Phục những vấn đề về ĐH Đảng cấp trên cơ sở và việc chuẩn bị những nhiệm vụ sắp tới.


Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh, đơn vị cuối cùng cấp trên cơ sở tổ chức xong ĐH ngày 27-8-2015

PV: Đến 27-8-2015, 20 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức thành công ĐH. Đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả tổ chức ĐH Đảng cấp trên cơ sở?

Đồng chí Trương Quang Phục: Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Trung ương về việc tổ chức ĐH Đảng bộ các cấp tiến tới ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt trong Tỉnh ủy, lãnh đạo chủ chốt sở, ngành tỉnh và cấp huyện.

Sau hội nghị trên, BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 1-8-2014 về tổ chức ĐH Đảng bộ các cấp trong tỉnh; Hướng dẫn số 06-HD/TU, ngày 11-9-2014 về công tác nhân sự cấp ủy tại ĐH Đảng bộ các cấp trong tỉnh; Kế hoạch số 90- KH/TU, ngày 18-5-2015 về tổ chức ĐH Đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Tỉnh chọn 2 đơn vị là Đảng bộ huyện Tân Hưng và Đảng bộ huyện Cần Giuộc để tổ chức ĐH điểm; trong đó, Đảng bộ huyện Tân Hưng được chọn thực hiện chủ trương thí điểm ĐH trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy.

Qua kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo ĐH, có thể đánh giá, các Đảng bộ cấp trên cơ sở đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy tập trung lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị nội dung văn kiện, nhân sự trình ĐH; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phục vụ ĐH; tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến địa phương, đơn vị trước khi tổ chức ĐH; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trước, trong và sau ĐH.

BTV Tỉnh ủy phân công các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy phụ trách các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc; chỉ đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy và các cơ quan 1iên quan tập trung theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn sâu sát việc chuẩn bị và tổ chức ĐH ở các Đảng bộ, nhất là ở các đơn vị tổ chức ĐH điểm.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp các Ban Đảng Tỉnh ủy theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định nội dung văn kiện, nhân sự, chuẩn bị các điều kiện về kinh phí, hội trường,… kịp thời giúp cấp ủy địa phương, đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm cho ĐH được diễn ra chặt chẽ, chu đáo, đúng quy trình, quy định, an toàn và thời gian theo kế hoạch của BTV Tỉnh ủy.

Kết quả thể hiện trên một số mặt cụ thể như sau:

-Về công tác chuẩn bị văn kiện ĐH: Văn kiện ĐH được xây dựng chặt chẽ, bảo đảm theo quy trình; được tổ chức lấy ý kiến đóng góp của đảng viên các Đảng bộ cơ sở trực thuộc; Mặt trận, Đoàn thể chính trị - xã hội; các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí, đóng góp của các sở, ban, ngành và được BTV Tỉnh ủy thông qua trước khi tiến hành ĐH.

Báo cáo chính trị bám sát vào điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đánh giá đúng thực trạng, tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua và xác định được mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; trên cơ sở đó đề ra một số chương trình đột phá, công trình trọng điểm để thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

- Về công tác chuẩn bị nhân sự ĐH: Cấp ủy các huyện, thị, thành phố và các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tập trung chuẩn bị nhân sự một cách chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định theo Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 26-HD/BTCTW và Hướng dẫn 06-HD/TU của BTV Tỉnh ủy về công tác nhân sự cấp ủy tại ĐH Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; nhân sự dự kiến BCH, BTV, nhân sự chủ chốt khóa mới đều có trong quy hoạch, gắn với chuẩn bị nhân sự cán bộ chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời chủ động tiến hành sắp xếp, bố trí cán bộ trước ĐH.

Báo cáo phương án nhân sự được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, trên cơ sở quy hoạch, theo định hướng của cấp trên, được thảo luận dân chủ, công khai, được BTV Tỉnh ủy phê duyệt trước khi trình ĐH và thể hiện rõ yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu và số lượng nhân sự cụ thể.

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự BCH, BTV, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và đoàn đại biểu dự ĐH Đảng bộ tỉnh bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và BTV Tỉnh ủy; đồng thời bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo Quy định 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Danh sách dự kiến BCH có số dư bình quân 13%; BTV có số dư bình quân 14,65%; bảo đảm yêu cầu cơ cấu 3 độ tuổi và đổi mới 1/3 cấp ủy; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ hầu hết đều đạt theo quy định (tỷ lệ cán bộ trẻ dự kiến bầu cử vào BCH có số dư bình quân 10,5%; cán bộ nữ dự kiến bầu cử vào BCH có số dư bình quân 18,2%).

- Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đã thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, nêu bật được vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐH; kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc việc thực hiện quy chế, quy định, các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đồng thời phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém của cấp ủy trong nhiệm kỳ qua; xác định trách nhiệm cụ thể của tập thể cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong công tác chỉ đạo, điều hành; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Nhiều nơi, báo cáo kiểm điểm đã nêu bật được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân cấp ủy trong việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

- Về đóng góp các dự thảo văn kiện ĐH: Hầu hết các Đảng bộ đã dành nhiều thời gian cho việc thảo luận, đóng góp vào văn kiện cấp trên; các đại biểu dự ĐH đã tích cực thảo luận, đóng góp vào văn kiện của Trung ương, của tỉnh và của cấp mình. Các ý kiến thảo luận nhìn chung gắn ngọn, có trọng tâm, chất lượng với ý thức trách nhiệm và tinh thần xây dựng, đóng góp vào văn kiện ĐH. Những ý kiến tâm huyết được ĐH tổng hợp để báo cáo BTV Tỉnh ủy và gửi về Trung ương.

Kết quả ĐH của 20 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã bầu được 724 ủy viên BCH, 203 ủy viên BTV, 19 bí thư (Riêng Đảng bộ Quân sự, Bí thư Tỉnh ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự), 45 phó bí thư, 129 ủy viên ủy ban kiểm tra, 20 chủ nhiệm ủy ban kiểm tra; bảo đảm tỷ lệ đổi mới của cấp ủy không dưới 1/3 theo quy định; đồng thời bảo đảm tỷ lệ cơ cấu 3 độ tuổi, cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo quy định.

 PV: Từ kết quả ĐH Đảng bộ cấp trên cơ sở, xin đồng chí cho biết một số mặt hạn chế cần rút kinh nghiệm để công tác chuẩn bị ĐH Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới đạt kết quả?

Đồng chí Trương Quang Phục: Có thể khẳng định, ĐH Đảng bộ cấp trên cơ sở đã thành công tốt đẹp, sự thành công của ĐH là nhờ công tác chuẩn bị của cấp ủy triệu tập ĐH được thực hiện hết sức chặt chẽ, chu đáo, nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của cấp trên; đồng thời được sự hỗ trợ, giúp đỡ, kiểm tra, hướng dẫn của các Ban Đảng Tỉnh ủy và sự chỉ đạo sát sao của BTV Tỉnh ủy.

Tuy nhiên, qua ĐH cũng còn một số mặt hạn chế cần rút kinh nghiệm như:

- Một vài nơi, phần giải trình các ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu đối với báo cáo chính trị của cấp mình chưa tốt, chưa rõ trưóc khi thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu; đồng thời ý kiến đóng góp vào văn kiện cấp trên có nơi chưa nhiều, chưa sâu.

- Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trúng cử vào Ban Chấp hành khóa mới đạt thấp so với quy định; một vài nơi không có cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong BTV cấp ủy.

- Một vài ủy viên BCH, Ủy viên BTV khóa trước tái cử, nhưng không trúng cử; một vài nơi còn khuyết ủy viên BCH, Ủy viên BTV hoặc bầu thiếu ủy viên BTV khóa mới so với số lượng biểu quyết của ĐH.

Công tác điều hành ĐH ở một vài nơi, còn bị động do chưa bám vào chương trình chi tiết của ĐH.

Sau thành công của ĐH Đảng bộ cấp trên cơ sở, hiện nay, BTV Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, các tiểu ban tích cực tiếp tục chuẩn bị chương trình, nội dung văn kiện, nhân sự ĐH, về các điều kiện để tổ chức ĐH Đảng bộ tỉnh vào nửa đầu tháng 10-2015.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

PV

 

 

Chia sẻ bài viết