Tiếng Việt | English

26/04/2019 - 20:13

Đại thắng 30/4/1975: Kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh

Ngày 30/4/1975, nhân dân ta kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước lâu dài, gian khổ và ác liệt trong lịch sử dân tộc. Đây là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX, do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là trang sử hào hùng và chói lọi, chiến công của dân tộc ta trên con đường dựng nước và giữ nước mấy ngàn năm.

Long An trên đường phát triển (Trong ảnh: Một góc TP.Tân An). Ảnh: Thanh nga 

Long An trên đường phát triển (Trong ảnh: Một góc TP.Tân An). Ảnh: Thanh Nga

Năm 2019 là năm thứ 44 kể từ ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất. So với chiều dài 4.000 năm lịch sử của dân tộc ta thì 21 năm trường kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước không phải là dài, nhưng thắng lợi của cuộc kháng chiến là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc ta, làm nức lòng nhân dân ta và bạn bè tiến bộ yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự do, công lý trên thế giới và vẫn là sức mạnh vật chất, tinh thần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại thắng mùa Xuân Ất Mão 30/4/1975 là một cột mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đánh dấu một chặng đường dài sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, nhân dân ta đã anh dũng đứng lên đánh thắng một kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất trong lịch sử nhân loại, giành độc lập hoàn toàn cho Tổ quốc Việt Nam, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị kéo dài 115 năm của chủ nghĩa thực dân, đế quốc trên đất nước ta. Chúng ta đã gạt bỏ được trở ngại lớn nhất trong công cuộc hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, mở ra một thời kỳ mới, xây dựng và phát triển toàn diện nước ta.

Từ ý nghĩa của chiến thắng này, chúng ta rút ra nhiều bài học lịch sử quý báu, đó là: Tinh thần yêu nước nồng nàn, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần đoàn kết quốc tế, phát huy sức mạnh của dân tộc và thời đại,... dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng được soi đường bởi Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và điều quan trọng nhất là biết dựa vào “sức ta để giải phóng cho ta”, các bài học ấy trở thành chân lý bất diệt, mãi mãi là niềm tin vững chắc cổ vũ nhân dân ta vững bước tiến lên.

Hơn 30 năm khói lửa chiến tranh, nhân dân Long An cùng cả nước dưới ngọn cờ lãnh đạo bách chiến, bách thắng của Đảng đã vượt qua hy sinh, mất mát, anh dũng chiến đấu và giành thắng lợi trọn vẹn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong vinh quang đó, nhân dân Long An có niềm tự hào riêng của mình là đã trực tiếp góp công, góp sức, góp xương máu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đánh thẳng vào sào huyệt cuối cùng của địch ở Sài Gòn, đòn quyết định để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Và qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Long An trở thành một trong những điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, thu hút đầu tư, mở rộng đối ngoại,... hội nhập vững chắc vào Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt năm 2018, tỉnh đạt những kết quả nổi bật, đó là: 21/21 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Tỉnh ủy đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển nhanh và mạnh mẽ, tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 10,36% (nghị quyết đề ra là 94%), cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp - thương mại - nông nghiệp (khu vực I chiếm tỷ trọng 17,3%, khu vực II chiếm tỷ trọng 47,5%, khu vực III chiếm tỷ trọng 35,2%), GRDP bình quân đầu người đạt 68,34 triệu đồng/năm (nghị quyết là 68 triệu đồng); các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh được Tỉnh ủy cụ thể hóa và tập trung lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện.

Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp bước đầu đạt kết quả tích cực. Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khá tốt, đến cuối tháng 3-2019, toàn tỉnh có 71 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 42,77%; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI năm 2018 của tỉnh tăng 1 bậc so với năm 2017, xếp hạng 3/63 tỉnh, thành cả nước, đứng đầu nhóm Tốt,... 

Trải qua 44 năm sau ngày Đại thắng mùa Xuân 30/4/1975, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, đất nước ta tiếp tục giữ vững độc lập, tự do, ổn định chính trị - xã hội, vượt qua muôn trùng khó khăn, thách thức trong thời kỳ mới, vững bước tiến lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Dù vẫn còn những hạn chế, thậm chí những tiêu cực diễn ra nơi này, nơi khác mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang kiên quyết đấu tranh khắc phục, đẩy lùi nhưng khách quan nhìn nhận, phải khẳng định rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã làm được rất nhiều việc lớn: Đưa nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng, liên tục tăng trưởng và phát triển, xóa được nạn đói, nghèo khó giảm dần; xã hội dân chủ và văn minh hơn; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường cùng nhau góp sức đưa nền kinh tế nước ta từ nghèo nàn lạc hậu đã trở thành nước phát triển và đang đồng hành với thời đại để đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, cùng hội nhập với cộng đồng quốc tế. Những việc đó đủ để nhân dân Long An cùng cả nước củng cố niềm tin vững chắc vào đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng.

Kỷ niệm 44 năm ngày Đại thắng 30/4/1975, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời ra sức khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, tiếp tục đẩy mạnh tinh thần yêu nước cao hơn nữa, phát huy tối đa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ra sức thi đua, phấn đấu tăng tốc thực hiện 2 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm để hoàn thành tốt kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020); ra sức giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, tiếp tục đưa tỉnh ta hội nhập toàn diện, vững chắc vào Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, góp phần thắng lợi vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà và đất nước.

Với ý nghĩa đó, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 mãi mãi là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam trong thời đại ngày nay!

  Đinh Ngọc Lâm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết