Tiếng Việt | English

15/10/2019 - 08:31

Dân vận khéo để chăm lo cho dân

Dân vận khéo góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chăm lo đời sống, quyền lợi của nhân dân. Trong bài Dân vận đăng trên báo Sự Thật ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót

người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể giao cho”. Thực hiện lời dạy của Người, các địa phương xây dựng nhiều mô hình thiết thực, mang lại lợi ích cho dân, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Qua đó, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, huy động sức dân trong phát triển KT-XH ở địa phương.

Thấm nhuần phương châm “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” của Bác, cán bộ làm công tác dân vận, nhất là cán bộ ở cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng các phong trào, phần việc do địa phương phát động: Chung tay xây dựng nông thôn mới, chăm lo cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn,…

Mục đích công tác dân vận là làm cho dân hiểu, dân tin, dân đồng tình và chung tay thực hiện. Dân vận khéo để chăm lo cho dân và công tác này cần thường xuyên được đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp sao cho thật gần gũi, dễ hiểu với những chương trình cụ thể, chăm lo thiết thực đời sống người dân./.

Chí Kiên

Chia sẻ bài viết