Tiếng Việt | English

17/10/2019 - 08:23

Dân vận khéo phải hướng đến lợi ích của dân

Thời gian qua, các địa phương thực hiện công tác dân vận khéo với nhiều hình thức, hoạt động để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nhiều giải pháp, chủ trương đưa ra phù hợp với nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và giải quyết những vấn đề phức tạp, bức xúc ở cơ sở.

Tuy nhiên, một số nơi, một số cán bộ còn xem nhẹ công tác dân vận khéo, có biểu hiện xa rời dân, quan liêu, thiếu trách nhiệm, chưa quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của dân, làm giảm niềm tin và sự gắn bó của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Để dân vận khéo ngày càng đi vào đời sống, các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, biện pháp thực hiện phù hợp và sát với tình hình thực tế từng địa phương cũng như từng đối tượng; bảo đảm mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đều vì lợi ích của dân, thuận với lòng dân; mọi việc lớn, nhỏ, trước mắt cũng như lâu dài mà Đảng và Nhà nước, cán bộ, đảng viên, công chức làm đều vì dân.

Tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác dân vận; công khai, minh bạch mọi hoạt động, nhất là những quy định về các thủ tục hành chính, thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, quy ước ở khu dân cư,... Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với dân; kịp thời giải quyết những nguyện vọng, bức xúc chính đáng, tạo được niềm tin của nhân dân, nhất là phải bảo đảm các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo,... nhằm hướng đến mục tiêu tất cả vì lợi ích và chăm lo cho dân.

Dân vận khéo không chỉ giải thích, vận động, tuyên truyền mà còn phải gắn bó mật thiết với nhân dân, lo cho dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội./.

Nhất Khang

Chia sẻ bài viết