Tiếng Việt | English

18/12/2015 - 08:49

Dân vận - nhịp cầu kết nối ý Đảng với lòng dân

“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thực hiện lời dạy của Bác, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển KT-XH, đưa Long An có những bước tiến vượt bậc. “Dân vận khéo” tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, cùng chung sức, chung lòng vì mục tiêu phát triển của quê hương.

Thật vậy, qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, ở 10 nội dung đều đạt những kết quả phấn khởi. Kết quả ấy tác động mạnh mẽ đến phong trào thi đua yêu nước, đồng thời khơi dậy sức mạnh trong nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ các hoạt động, mô hình của phong trào, góp phần quan trọng củng cố và tạo lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, đồng tâm, hiệp lực xây dựng và phát triển quê hương.

Các mô hình “Dân vận khéo”: Nhà nước và nhân dân cùng làm, hiến đất làm đường, vận động doanh nghiệp thực hiện chính sách an sinh xã hội, hũ gạo tình thương, tiếp sức học sinh đến trường,... tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và đạt kết quả tốt. Kết quả của các mô hình góp phần lớn cùng địa phương xây dựng nông thôn mới cũng như tổ chức các hoạt động Về nguồn và bảo đảm an sinh xã hội.

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống. Những vấn đề bức xúc của nhân dân được kịp thời giải quyết, tạo sự ổn định chính trị, bảo đảm cơ bản trật tự, an toàn xã hội, đồng thời củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Dân vận khéo còn phát huy và nâng cao năng lực làm chủ của nhân dân: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra,...

5 năm thi đua “Dân vận khéo” với những kết quả nổi bật, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây chính là nhân tố bảo đảm cho mọi thành công. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp với nhiều mục tiêu mang tính đột phá cho 5 năm tới, phong trào cần tiếp tục được nâng cao chất lượng, hiệu quả. Do đó, sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cần tiếp tục được tăng cường; nội dung thi đua phải thiết thực, phù hợp. Đồng thời, kịp thời biểu dương các điển hình; những mô hình “Dân vận khéo” mang lại kết quả tốt cần tiếp tục được phát huy, nhân rộng; đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ngoài có tâm, có tầm, cần có sở trường, năng khiếu và có uy tín với nhân dân,...

Dân vận - Nhịp cầu kết nối giữa ý Đảng với lòng dân, luôn được xem trọng trong mọi giai đoạn cách mạng. Sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước hôm nay cần lắm phong trào thi đua “Dân vận khéo”, bởi đây là động lực của mọi phong trào và là nhân tố bảo đảm sự thành công./.

Khánh Tâm

 

Chia sẻ bài viết