Tiếng Việt | English

10/05/2019 - 08:12

Đảng viên đi trước, làng nước theo sau

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Bác yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong mọi việc và Người luôn đi đầu, mẫu mực trong việc nêu gương, nhất là về đạo đức cách mạng để mọi người noi theo.

Trong công tác xây dựng Đảng, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò, tác dụng hết sức quan trọng trong đời sống chính trị, xã hội, là yêu cầu tất yếu trong giai đoạn mới nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Sau hơn 2 năm lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với các quy định của Đảng về nêu gương, cả hệ thống chính trị trong tỉnh đã có nhiều hoạt động quán triệt, triển khai học tập, thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cơ bản đi vào nền nếp trong sinh hoạt của nhiều tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, tập thể và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hằng năm được thực hiện chặt chẽ, thực chất hơn. Hầu hết các cấp ủy, địa phương, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, khắc phục nghiêm túc những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm, nổi bật là trong công tác giải tỏa, bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, xử lý điểm đen tai nạn giao thông và môi trường; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh;... Các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm đẩy mạnh, thực hiện thường xuyên hơn. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được lãnh đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt hơn. Việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân được duy trì nền nếp, kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân. Hầu hết các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đã thể hiện tính nêu gương trong công tác và sinh hoạt, thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu gương theo quy định. Ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ và tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực. Từ đó, củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội, huy động nguồn lực xã hội xây dựng nông thôn mới, chăm lo an sinh xã hội,...

Sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định của Đảng về nêu gương, công tác xây dựng Đảng chuyển biến theo hướng tích cực, vai trò, vị trí của tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị được nâng cao; có tác dụng cảnh báo, phòng ngừa sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; góp phần ngăn chặn, phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần đẩy mạnh phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương và xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh.

Việc “nêu gương” luôn đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, ngôn phong, tinh thần trách nhiệm, tinh thần phục vụ ở mọi lúc, mọi nơi./.

Kim Quy

 

Chia sẻ bài viết