Tiếng Việt | English

18/05/2020 - 20:55

Đặt lợi ích Tổ quốc lên trên hết!

Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cần giới thiệu, lựa chọn những đảng viên ưu tú, tiêu biểu, gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân vào cấp ủy nhiệm kỳ mới.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có dạy: “Khi Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công”. Cán bộ, đảng viên (CBĐV) được tín nhiệm bầu vào cấp ủy mới  phải là những người luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân với tư tưởng nhận thức và mọi hành động là đặt lợi ích đất nước, lợi ích Tổ quốc lên trên hết. Thể hiện tinh thần trách nhiệm là phải gương mẫu trong việc tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tự phê bình, phê bình, tự soi, tự sửa và tích cực tham gia đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. CBĐV phải là những tấm gương sáng về sự khiêm tốn, có lối sống lành mạnh, giản dị; có tác phong sâu sát thực tế, gần gũi với nhân dân; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước dân; tích cực đấu tranh phòng chống bệnh quan liêu, lãng phí, tham nhũng; gương mẫu trong thực hành tiết kiệm; chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, thiếu trung thực; chống biểu hiện tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, gia trưởng, độc đoán, lạm dụng quyền lực vụ lợi cá nhân; đùn đẩy trách nhiệm, chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ...

Bé Bảy

Chia sẻ bài viết