Tiếng Việt | English

05/03/2019 - 14:42

Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

Thời gian qua, các cấp, các ngành có nhiều biện pháp tích cực trong việc phòng ngừa, hạn chế các điều kiện phát sinh tiêu cực, tham nhũng (TN) như công khai, minh bạch trong sử dụng ngân sách, tài sản công, trong đầu tư xây dựng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện TN.

Các cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ảnh: Kiên Định

Các cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ảnh: Kiên Định

Theo ông Nguyễn Thành Vững - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền nên đã đạt những kết quả tích cực. Nhận thức về PCTN của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được nâng lên. Năm 2018, vụ việc TN có xảy ra nhưng tính chất, mức độ không nghiêm trọng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá công tác PCTN năm 2018 so với năm 2017 đã có nhiều cố gắng, hiệu quả hơn. Năm 2017 phát hiện 3 vụ TN với số tiền 2.189 triệu đồng; năm 2018 phát hiện 5 vụ TN nhưng số tiền chỉ 147 triệu đồng.

Đặc biệt, năm 2018, trong thực hiện việc nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức, có 4 trường hợp nộp lại quà tặng theo quy định với tổng số tiền 24 triệu đồng. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có 100% thực hiện xong việc kê khai tài sản, thu nhập. Đồng thời, việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi TN cũng được thực hiện nghiêm túc. Kết quả, có 13 trường hợp người đứng đầu bị xem xét và xử lý trách nhiệm.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về công tác PCTN cũng được đẩy mạnh, tăng cường. Chẳng hạn như Trường Chính trị Long An đã đưa nội dung Luật PCTN vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho học viên dự các khóa học tại trường được 7 lớp với gần 600 học viên tham dự,…

Bên cạnh đó, trong công tác PCTN năm 2018 vẫn còn những tồn tại, hạn chế như một số sở, ban, ngành, địa phương báo cáo công tác này còn trễ hạn. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch PCTN theo chỉ đạo của UBND tỉnh còn chậm.

Từ những đánh giá và kết quả thực hiện như trên, theo dự báo của UBND tỉnh, thời gian tới, tình hình TN sẽ có chiều hướng giảm được số vụ việc, số đối tượng và cả tính chất, mức độ vi phạm. Tuy nhiên, theo dự báo, những lĩnh vực, nhóm hành vi TN dễ xảy ra nhiều trong thời gian tới cần tăng cường, tập trung các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh là lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, thuế, quản lý tài sản và tài chính công, cấp vốn ngân sách, cấp giấy phép các loại,...

Theo đó, tại Hội nghị trực tuyến về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN diễn ra vào ngày 26/02, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần đã nhấn mạnh đến công tác PCTN và yêu cầu các cấp, các ngành chú trọng thực hiện tốt và có kế hoạch, giải pháp để phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, xử lý nghiêm.

Theo đó, năm 2019, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, thống nhất, hiệu quả từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác PCTN. Phải tập trung tuyên truyền những nội dung về công tác PCTN gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong công tác PCTN, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, chỉ thị về PCTN, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án TN. Ngoài ra, để công tác này đạt hiệu quả cao hơn, phải phát huy tốt vai trò của quần chúng nhân dân, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ và các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tin đại chúng trong tuyên truyền và thực thi Luật PCTN. Tăng cường các hoạt động giám sát đối với hoạt động PCTN ở địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần cũng yêu cầu, các cấp, các ngành, địa phương tăng cường việc công khai, minh bạch trong hoạt động gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện các giải pháp phòng ngừa TN. Kiểm soát chặt chẽ thu, chi ngân sách; công khai và thực hiện nghiêm các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện việc nộp lại quà tặng; tăng cường giám sát việc thực thi công vụ ở những vị trí trực tiếp giải quyết có liên quan đến công dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh thanh tra công vụ, tăng cường cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, thuế, quản lý thị trường,... Qua đó, xử lý kiên quyết, kịp thời đúng pháp luật những hành vi TN và những người bao che hành vi TN, ngăn cản việc chống TN, chú trọng biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, bị gây thiệt hại khi xử lý hành vi TN.

“Trong công tác PCTN, phải đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Nghiêm khắc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra TN tại cơ quan, đơn vị, tổ chức mình quản lý, phụ trách. Các cấp, các ngành tiến hành thanh tra trách nhiệm việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCTN của các cơ quan, đơn vị trực thuộc nhằm khắc phục những tồn tại và xử lý trách nhiệm đối với những người không thực hiện hoặc vi phạm các quy định của pháp luật về PCTN” - Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần chỉ đạo./.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết