Tiếng Việt | English

24/12/2015 - 16:25

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 24/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 và Hội nghị cán bộ công chức, viên chức cơ quan.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị nêu rõ năm 2015, toàn thể cán bộ, chuyên viên, nhân viên của cơ quan đã nỗ lực phấn đấu, chủ động đề xuất, thực hiện nhiều giải pháp, hoàn thành một khối lượng lớn các công việc, cùng toàn ngành tuyên giáo góp phần tạo nên những thành tựu chung của đất nước.

Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục có những bước tiến bộ, nhất là tuyên truyền về phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội nhằm đạt các chỉ tiêu của năm và cả nhiệm kỳ.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, nội dung trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng; tập hợp các ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các báo cáo, dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; về bảo vệ chủ quyền biển đảo, về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; về các ngày kỷ niệm lớn, trọng đại của đất nước...

Ban Tuyên giáo Trung ương đã có nhiều cố gắng trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, đã chủ động hơn trong việc thông tin định hướng về các vấn đề bức xúc, nổi cộm.

Lĩnh vực khoa học và công nghệ, môi trường, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, văn học, văn nghệ được chú trọng nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, công tác chỉ đạo báo chí, xuất bản có nhiều cố gắng.

Hội nghị xác định phương hướng công tác năm 2016 - năm đất nước sẽ diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng nội dung, phương thức công tác tuyên giáo; nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh biểu dương sự nỗ lực, cố gắng hoàn thành công việc của các cán bộ, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương; chúc mừng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, đạt danh hiệu thi đua trong năm 2015.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh thẳng thắn nêu rõ một số hạn chế trong hoạt động của Ban Tuyên giáo Trung ương về: chỉ đạo, định hướng tuyên truyền; đổi mới nội dung, phương pháp công tác tuyên giáo; nắm tình hình, tham mưu, đề xuất giải pháp chỉ đạo, xử lý các vấn đề liên quan đến một số lĩnh vực tuyên giáo; triển khai thực hiện các đề án, đề tài trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội...

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ đã nêu trong dự thảo báo cáo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh cuối tháng 1/2016 và cuối tháng 5/2016 sẽ diễn ra Đại hội XII của Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đây là những sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được cả xã hội và quốc tế quan tâm. Các vụ, đơn vị trong Ban căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực và chủ động tham mưu cho Ban tập trung đổi mới, nắm bắt cho sát tình hình tư tưởng, động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thi đua lập nhiều thành tích trên các lĩnh vực để chào mừng Đại hội và Bầu cử; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần vào thành công của Đại hội XII của Đảng và Bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp.

Năm 2016, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020; năm kiện toàn các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ; đất nước có nhiều ngày kỷ niệm lớn và tiếp tục thực hiện các cam kết theo lộ trình của các hiệp định liên quan các lĩnh văn hóa, xã hội, kinh tế, thương mại v.v.. đã ký với các nước, các tổ chức quốc tế…

Các vụ, đơn vị trong Ban chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn, tham mưu cho Ban, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư sớm ban hành các văn bản hướng dẫn. Ban cần đổi mới nội dung và phương thức công tác tuyên giáo, đ ẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI). Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin- Truyền thông và các cơ quan chức năng, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chủ quản, thực hiện nghiêm túc Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh lưu ý tình hình thế giới, khu vực, nhất là tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Các vụ, đơn vị chức năng cần bám sát tình hình, chủ động và nhạy bén trong tham mưu, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chỉ đạo thống nhất trong công tác tuyên truyền.

Ban Tuyên giáo Trung ương tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các ban, bộ, ngành của Trung ương, chủ động đổi mới trong định hướng thông tin, kiên quyết đấu tranh phản bác những thông tin và luận điệu xấu, độc của các thế lực thù địch./. 

Hương Thủy/Vietnam+

Chia sẻ bài viết