Tiếng Việt | English

Chợ, siêu thị hoạt động nhưng vẫn thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg

01/4 - ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, hoạt động mua bán vẫn diễn ra để cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân, đồng thời, vẫn bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.