Tiếng Việt | English

Cải cách tiền lương: Xây dựng hệ thống chính sách khoa học, minh bạch

Mục tiêu tổng quát của cải cách chính sách tiền lương lần này là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia khoa học, hiện đại, minh bạch,...