Tiếng Việt | English

Động lực cho một phong trào

Chiến dịch Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình là hoạt động được tổ chức thường niên và mang lại nhiều hiệu quả tích cực.