Tiếng Việt | English

Công ty Điện lực Long An: Đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện

Công ty Điện lực Long An đề ra nhiều chương trình, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, bảo đảm cấp điện cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân.