Tiếng Việt | English

Vĩnh Hưng chủ động phòng, chống thiên tai

Hàng năm, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.