Tích cực sản xuất, làm giàu chính đáng

Phong trào Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2016 tác động tích cực đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hướng đến nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất.