Tiếng Việt | English

Hết lòng với công tác dân số

11 năm làm cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em, chị Nguyễn Thị Út tích cực tuyên truyền, vận động về dân số - sức khỏe sinh sản, góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả nhiều mục tiêu phát triển KT-XH.