Tiếng Việt | English

06/07/2020 - 20:55

Đóng góp ý kiến các văn kiện đại hội Đảng các cấp

Hiện nay là thời điểm tổ chức đại hội (ĐH) Đảng các cấp tiến tới ĐH lần thứ XIII của Đảng. Ngoài việc tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện ĐH cấp mình, các chi bộ, đảng bộ còn tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện ĐH cấp trên trực tiếp và ĐH XIII của Đảng.

Các cấp ủy Đảng cần tích cực nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu nghiêm túc những ý kiến tâm huyết, xác đáng, hợp lý, có tính xây dựng. Đối với các nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau, cần phát huy cao độ trách nhiệm, trí tuệ của tập thể, cá nhân, dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, tranh luận nhằm tìm ra phương án tối ưu nhất, đạt được sự đồng thuận.

Căn cứ tình hình cụ thể của từng đảng bộ để lựa chọn cách lấy ý kiến cho phù hợp, tiếp thu được nhiều ý kiến có chất lượng. Việc tổ chức lấy ý kiến phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Cần tổ chức lấy ý kiến thông qua hội nghị, hội thảo, phương tiện thông tin đại chúng phù hợp với từng đối tượng, nhất là ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ lão thành, nhân sĩ, trí thức, đồng thời cần dành thời gian thỏa đáng cho thảo luận tại ĐH.

Tổ chức thảo luận, đóng góp vào các văn kiện ĐH Đảng các cấp và văn kiện ĐH lần thứ XIII của Đảng một cách dân chủ, cầu thị, lắng nghe. Đồng thời, không định kiến với những ý kiến phản biện khác với ý kiến của đa số, nhưng phải kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, không mơ hồ, dao động, luôn tỉnh táo, cảnh giác với mọi âm mưu lợi dụng việc góp ý để xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp vào các văn kiện ĐH Đảng các cấp và văn kiện ĐH lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, góp phần thành công của ĐH Đảng các cấp và ĐH lần thứ XIII của Đảng./.

Nguyễn Minh Cường

Chia sẻ bài viết